حذف نقشه ی عرصه ی پیشنهادی با تکمیا نقشه ی UTM

۳۰ خرداد ۹۸
دانلود فایل pdf

 - با توجه به حذف نقشه ی عرصه ی پیشنهادی ، تکمیل کردن نقشه ی UTM به شکل پیوست ضروریست.

 - با توجه به امکان اصلاح نقشه ی UTM روش تغییر نام فایل جدید در PDF پیوست آموزش داده شده.